اولین ها

اولین شستن 27 مهر87 -7 روزگی
شیر خوردن 29 مهر87- 9 روزگی
مهمونی منزل بابا سهراب 3 آبان87 – 13 روزگی
برگشت به خونمون 19 آبان87- 29روزگی
عکس در آتلیه20 آبان 87 – 1ماهگی
حموم کردن 21آبان87- 1ماه و 1روزگی
خنده صدادار 25 آبان87- 1 ماه و 5 روزگی
ختنه 26 آبان87- 1 ماه و6 روزگی
حرکت چرخشی 12آذر 87- 1 ماه و22 روزگی
جدایی 1دی87- 2 ماه و 11روزگی
سرماخوردگی 2دی 87- 2ماه و 12روزگی
جشن ختنه سرانی 6 دی87- 2ماه و16روزگی
نگهداشتن جغجغه ها 24دی 87- 3ماه و 4 روزگی
مسافرت 11اسفند87- 4 ماه و 21 روزگی
خواب خوب 16 اسفند87- 4ماه و26 روزگی
غذا لعاب برنج 6فروردین 88- 5ماه و 16 روزگی
دندون 5 فروردین 88- 5 ماه و 19 روزگی
نشستن 26 اردیبهشت88- 7ماه و6 روزگی
دست زدن 30 اردیبهشت 88- 7 ماه و 10 روزگی
جشن عروسی 8 خرداد 88- 7 ماه و 18 روزگی   
اسهال و استفراغ 9 خرداد 88- 7 ماه و 19 روزگی
پارک 4 تیر88- 8ماه و 14 روزگی
ایستادن 24 تیر 88- 9ماه و 4روزگی
باغ وحش 30مرداد 88- 10 ماه و 10 روزگی
قدم 2 شهریور 88-10ماه و12 روزگی
دندون آسیا 12 شهریور88- 10ماه و22 روزگی
خوابیدن با بابا 17شهریور88- 10ماه و27 روزگی
حموم با بابا 20شهریور 88- 11ماهگی
کلمه "بده" 20شهریور 88- 11 ماهگی
20مهر 88 – 12 ماهگی
به خوبی راه می ری
 دوازده تا دندون داری 
ناناز می رقصی
کلمات " بده" "ماما" "این چیه" "جی جی " "آب" ... رو بخوبی می گی
بچه های بزرگتر از خودت رو داست داری و سریع با اونا ارتباط برقرار می کنی 
دوست داشتنی ترین پسر روی زمینی

/ 0 نظر / 7 بازدید